Budujemy strategię

Tych kilku, którzy działają jest obiektem zazdrości tych wielu, którzy tylko się przyglądają.

Jim Rohn

Segmentacja klientów

Segmentacja klientów

Jednym z podstawowych narzędzi zarządzania sprzedażą jest segmentacja klientów. Pozwala sprecyzować, jakich klientów poszukujemy oraz wskazać kluczowe parametry wartości klientów indywidualnych dla naszej działalności.

Na ogół klientów przypisujemy do grup, w których wspólne są: potrzeby, zachowania zakupowe czy z jakich produktów korzystają. Segmentacja klientów klasyfikuje również klientów ze względu na bardziej systematyczne dane, takie jak wiek, zainteresowania, zachowanie, mieszkanie itp.

Warto pamiętać, że nie chodzi tylko o określenie, kim są nasi klienci, ale co ważniejsze – kim nie są. Pozwala to na zwiększenie zysków poprzez dostosowanie sprzedaży do potrzeb realnych użytkowników.

Prawidłowo przeprowadzona segmentacja klientów pozwala sprecyzować, na jakich klientach lub potencjalnych klientach powinniśmy spędzać najwięcej czasu. Umożliwia odróżnienie tych, którzy realnie generują największe dochody, od tych, którzy wydają się ważni, ale w rzeczywistości zajmują dużo czasu i przynoszą stosunkowo niewielki zysk.

1,00Dodaj do koszyka

Persony w strategii

Podczas pracy nad projektem należy pamiętać, kim będą użytkownicy produktu. Warto je wizualizować za pomocą Person, które są atrakcyjnym opisem ich atrybutów, umiejętności poznawczych, potrzeb i celów. Zadaniem Person jest przybliżenie zespołu projektowego do różnych grup użytkowników oraz ułatwienie podejmowania decyzji związanych z projektem funkcjonalnym i interfejsem graficznym produktu.

Persony najczęściej bazują na wywiadach z prawdziwymi użytkownikami, przygotowywanymi na podstawie wstępnych założeń opisanych w proto-osobie. Persony można zatem zdefiniować jako efekt aktualizacji i walidacji wcześniej opracowanej proto-osoby. Wreszcie zbierają zweryfikowane informacje o tym, czego chcą użytkownicy, jakie mają obawy, a także o tym, co robią i jak wygląda ich otoczenie.

Pozwala to zaprojektować produkt w taki sposób, aby spełniał potrzeby użytkowników i ich bariery wejścia.

1,00Dodaj do koszyka

Persony w strategii

Wartości

Wartości

Warsztaty z propozycjami wartości mają na celu określenie, w jaki sposób zaprojektowany produkt będzie odpowiadał potrzebom użytkownika. Jednym z narzędzi służących do tego celu są persony lub archetypy użytkowników. Dzięki informacjom o tym, czym zajmują się osoby, jakie mają problemy i czego chcą, możesz zaprojektować konkretne rozwiązania, które będą dla nich odpowiednie.

Podczas warsztatów z propozycją wartości tworzona jest lista potrzeb personalnych, problemów i potencjalnych rozwiązań, które może zaoferować produkt. Rozwiązania te można podzielić na: (a) dostarczanie użytkownikom przyjemności, (b) rozwiązywanie ich problemów, a także (c) zaproponowanie dla nich dodatkowych, wcześniej nieuświadomionych korzyści.

Po zebraniu wszystkich informacji, warsztat powinien zakończyć się opisem, jak nasz produkt odpowiada na potrzeby użytkownika. Zaletą tego podejścia jest skupienie się na oferowaniu użytkownikom określonej wartości, bez konieczności tworzenia szczegółowego modelu biznesowego.

1,00Dodaj do koszyka

Mapy Customer Journey

Customer Journey Map to narzędzie, dzięki któremu możemy zmienić perspektywę i spojrzeć na produkt z punktu widzenia klienta. Pozwala to zwiększyć satysfakcję użytkowników, wychwycić potencjalne problemy i zoptymalizować procesy.

Customer Journey to zbiór interakcji, z którymi klient musi się zmierzyć podczas realizacji zamierzonego celu, np. na swojej ścieżce zakupowej. Warto zaznaczyć, że dla poszczególnych osób należy przygotować inne mapy, ponieważ mają one inne potrzeby i cele. Jednym z kluczowych aspektów tworzenia mapy jest wyszczególnienie punktów styku, czyli miejsc, w których użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisem.

Na podstawie badań należy opracować listę tych punktów styku, z których korzystają użytkownicy oraz tych, z których powinni korzystać, jeśli po drodze nie napotkali problemów. To ważny krok w tworzeniu map Customer Journey, gdyż daje on wyobrażenie o konwersji – jeśli nie ma wystarczającej liczby punktów styku, oznacza to, że użytkownicy opuszczą witrynę za wcześnie. Ważne jest również wskazanie wagi punktu styku i wskazanie związanych z nim szans. Niezbędna jest odpowiedź na pytanie, jak użytkownik czuje się w takich momentach, co mu się podoba, a co mu przeszkadza.

Nałożenie na mapę prawdziwych cytatów z testów użyteczności dodaje jej wiarygodności. Dają wyobrażenie o tym, co o procesie myśli użytkownik, zwłaszcza w przypadku tzw. momentów prawdy, czyli punktów krytycznych, w których użytkownik w pewnych sytuacjach nie może pójść dalej. Opcjonalnym, ale pożądanym działaniem jest umieszczenie na mapie sekcji określającej sentyment użytkownika – jest to wizualizacja emocji towarzyszących mu w trakcie procesu.

Mapy Customer Journey są doskonałym narzędziem podczas spotkań z kontrahentami, ponieważ bardzo dobrze wizualizują problemy organizacyjne. Mapę najlepiej wykonać w dwóch wersjach – mapa stanu obecnego, czyli mapa, przez którą obecnie przechodzą użytkownicy, oraz mapa stanu idealnego przyszłości, czyli pożądany proces, który przeszedł odpowiednie modyfikacje. Dzięki połączeniu tych wersji łatwiej jest ustalić priorytety działań i rozwoju.

1,00Dodaj do koszyka

Mapy Customer Journey

Warsztaty dla kontrahentów

Warsztaty dla kontrahentów

Celem Warsztatów z Kontrahentami organizowanych na etapie budowania strategii jest zebranie informacji i zdefiniowanie priorytetów w projekcie. Warsztaty poprzedzone są elementami wcześniejszego etapu “Odkrywania”, takimi jak przygotowanie raportu na podstawie danych zebranych w Google Analytics i Fullstory, wykonanie desk research czy przeprowadzenie wywiadów z osobami zaangażowanymi w projekt.

Warsztatach z Kontrahentami powinni wziąć udział wszyscy interesariusze, a w trakcie ich trwania warto określić, jak stworzony projekt powinien wpisywać się w cele firmy. Podczas warsztatów warto skorzystać z szeregu narzędzi, które pomogą Ci zdobyć i uporządkować potrzebne informacje.

Narzędzia wykorzystywane podczas Warsztatów z Kontrahentami to: (a) kanwa propozycji wartości (definiowanie korzyści i sposobów rozwiązywania problemów dotykających użytkowników), (b) 5 odważnych kroków (ustalenie wizji i kroki do jej realizacji), (c) kanwa modelu biznesowego (wizualizacja otoczenia biznesowego tworzonego projektu) i inne.

1,00Dodaj do koszyka

Project Road Map

Project Road Map (Mapa drogowa projektu) to dokument, który organizuje cały projekt. Jego celem jest zaplanowanie wszystkich elementów i etapów projektu. Dzięki temu możliwe jest oszacowanie czasu potrzebnego na zaprojektowanie i zaprogramowanie poszczególnych fragmentów.

Informacje zawarte w planie działania projektu są doskonałym punktem wyjścia przy tworzeniu harmonogramów projektów. Pozwalają na wstępne oszacowanie potencjalnych zagrożeń, kamieni milowych i relacji pomiędzy poszczególnymi etapami projektu. Podczas prac projektowych Project Road Map  jest punktem odniesienia, który pozwala w przejrzysty sposób kontrolować postępy. Pozwala również kontrolować, czy prace nie wykraczają poza zaplanowany zakres całego projektu.

1,00Dodaj do koszyka

Project Road Map

Strategia wejścia na rynek

Strategia wejścia na rynek

Strategia wejścia na rynek to dokument zawierający rekomendacje marketingowe. Opiera się na informacjach zebranych w wywiadach pogłębionych i podczas tworzenia person. Są to dane zarówno ilościowe, jak i jakościowe, dlatego zalecenia zawarte w dokumencie odnoszą się do rzeczywistych użytkowników produktu – zarówno obecnych, jak i potencjalnych.

Zaletą posiadania planu wejścia na rynek jest minimalizacja ryzyka przy podejmowaniu kolejnych decyzji biznesowych. Zawarte w nim informacje pomagają określić priorytety w takich aspektach, jak kolejność wdrażania produktu czy też kolejność, w jakiej funkcje produktu są realizowane w kolejnych fazach rozwoju.

1,00Dodaj do koszyka

Raport Strategiczny

Raport Strategiczny to dokument podsumowujący i opisujący fazę strategiczną. Wymienia wszystkie narzędzia używane podczas etapu budowania strategii oraz wnioski wynikające z ich użycia. Dokument ten zawiera również podstawowe zalecenia dotyczące koncepcji i stanowi punkt wyjścia do dalszych działań projektowych.

1,00Dodaj do koszyka

Raport Strategiczny

...przejdź do tyłu
Odkrywamy
przejdź dalej...
Koncepty i prototypy

Porozmawiaj z nami!
Najwyższy czas poznać sekrety naszej wysublimowanej pracy.

Zadzwoń lub napisz do nas! Z przyjemnością zaprosimy Cię na spotkanie, na którym wszystko Ci opowiemy i pomożemy rozwiązać nurtujące Cie problemy.

Menu